video thể thao,tô màu bóng đá-Triển khai chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về Hội Người cao tuổi
vị trí của bạn:video thể thao,tô màu bóng đá > trung tâm tin tức > Triển khai chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về Hội Người cao tuổi
Triển khai chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về Hội Người cao tuổi
ngày phát hành:2023-09-03 11:29    Số lần nhấp:73
tin tức bắc giang, tỉnh bắc giang, ban thường vụ tỉnh ủy, hội người cao tuổi, người cao tuổi độc thân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, câu lạc bộ liên thế hệ, xây dựng làng văn hóa

Duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở. Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị và Hội Người cao tuổi các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 58-KL/TW và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh về vị trí, vai trò của người cao tuổi và công tác người cao tuổi trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ngày càng tăng. 

Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nghĩa vụ của từng gia đình; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chính quyền trong việc thực hiện công tác người cao tuổi; đưa công tác người cao tuổi vào chương trình làm việc thường xuyên trong công tác vận động quần chúng, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Người cao tuổi, Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách, điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí để tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người cao tuổi; nghiên cứu thí điểm mô hình nhà xã hội an toàn tại cộng đồng cho người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nội dung,trung tâm tin tức phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh hướng dẫn về việc thành lập và phát triển hệ thống câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao và hỗ trợ phát triển các mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa văn nghệ và duy trì Hội khỏe truyền thống người cao tuổi tỉnh hàng năm với 4 môn thể thao phù hợp đối với người cao tuổi; triển khai xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn hóa phù hợp đối với người cao tuổi ở cộng đồng và gia đình; khuyến khích con cháu, dòng họ, cộng đồng xã hội chăm sóc người cao tuổi; phát triển phong trào già làng, trưởng bản, người cao tuổi có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để xây dựng làng văn hóa, phát huy bản sắc dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

Sở Y tế lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế cho người cao tuổi theo đúng các quy định của pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở khám chữa bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, đăng tải và phản ánh kết quả hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp và công tác người cao tuổi. Biểu dương, tuyên truyền, nhận rộng các gương điển hình người cao tuổi và Hội Người cao tuổi các cấp.

UBND huyện, thành phố quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí để tổ chức hội người cao tuổi cấp huyện, cấp xã hoạt động hiệu quả.

Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức hội nhất là ở cơ sở; động viên, khuyến khích người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm tích cực xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng xã hội, nêu gương sáng, chí bền cho con cháu noi theo; phát huy khả năng người cao tuổi “Tự vận động, tự chăm sóc bản thân”, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; làm cầu nối vững chắc giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với người cao tuổi.